Skip to main content

Diversiteit & Inclusie (D&I) blijft een hot topic. Wij definiëren diversiteit als de variatie in persoonlijke, fysieke en sociale kenmerken, zoals geslacht, etniciteit, leeftijd en opleiding. Bij inclusie gaat het erom dat iedereen zich gewaardeerd en welkom voelt. In eenvoudige bewoordingen is diversiteit de mix en inclusie zorgt ervoor dat de mix goed samenwerkt.

Tegenwoordig is het gebrek aan diversiteit in het bedrijfsleven, met name op directieniveau, nog steeds zichtbaar. Ook binnen de advocatuur valt nog vooruitgang te boeken bij het diversifiëren van afdelingen en kantoren. Naast het benoemen van een diverse groep medewerkers, dient ook aandacht te zijn voor transparantie van salarissen en gelijke beloningen. Dus gelijk loon voor gelijk werk.

Voxius is een gespecialiseerd executive search bureau in Legal & Compliance. Ons werk met en voor leiders op sleutelposities biedt ons een unieke uitgangspositie om het speelveld te helpen veranderen en gelijke kansen voor alle kandidaten te creëren. Gelukkig schakelt een groeiend aantal klanten ons in voor het diversifiëren van hun juridische afdelingen. Wij ondersteunen het initiatief van deze cliënten, aangezien een meer divers team een afspiegeling is van de samenleving die door de juridische professionals bedient wordt. Bovendien spelen wij zelf een actieve rol bij het opbouwen van diverse teams: wij gebruiken effectieve methoden om kandidaten met verschillende achtergronden te werven en te promoten en raden onze klanten sterk aan om een gevarieerde shortlist te kiezen. Wij geloven dat een focus op diversiteit en inclusie niet alleen een maatschappelijke verantwoordelijkheid is, maar bedrijven ook een uniek en cruciaal concurrentievoordeel biedt. Onderzoek toont namelijk aan dat diverse en inclusieve organisaties innovatiever zijn, betere beslissingen nemen en nieuwe ideeën sneller op de markt worden gebracht. Een win-winsituatie voor iedereen.

English

Diversity & Inclusion (D&I) remains a hot topic. We define diversity as the variation in personal, physical, and social characteristics, such as gender, ethnicity, age, and education. Inclusion is about each person feeling valued and welcome. In simple terms, diversity is the mix and inclusion is getting the mix to work well together. Nowadays the lack of diversity in business, particularly at board level, is still apparent. Also within the legal profession there is still progress to be made in diversifying departments and firms . In addition to appointing a diverse group of employees , attention must also be paid to salary transparency and pay equity. So equal pay for equal work.

Voxius is a specialist executive search firm in legal & compliance. Our work with leaders at key positions provides us with a unique vantage point to help level the playing field and ensure equal opportunity for all candidates. Fortunately, a growing number of clients engage us to address the importance of diversity in their legal departments. We applaud these clients as a more diverse team reflects society and the communities the legal professionals serve. But we also play an active role in helping our clients build diverse teams: we use effective methods to recruit and promote candidates of diverse backgrounds and strongly advise our clients to choose a diverse short list.

We believe that a focus on diversity & inclusion is a social responsibility but also creates a unique way to give businesses a critical competitive advantage. Research shows that diverse and inclusive organizations are more innovative, get new ideas to market faster, and make better decisions. A win-win situation for everyone .