Skip to main content

Executive search consultancy voor senior compliance functies

De reikwijdte van het compliance & integrity domein verandert voortdurend onder druk van wetten, overheden, investeerders en vanwege een toenemend maatschappelijk bewustzijn. Onderwerpen als duurzaamheid, privacy, sancties, (third party) risico’s en ESG vallen nu regelmatig onder de paraplu van compliance. Organisaties moeten maatschappelijk verantwoord opereren en leiders worden zich ervan bewust dat integriteit en compliance essentieel zijn voor hun succes.

Een compliance officer kan de belangrijkste collega zijn die u dit jaar aanstelt. Met de groei van de internationale handel en de toenemende behoefte aan bedrijfstransparantie zijn compliance professionals een cruciale bijdrage gaan leveren aan de bedrijfsstrategie. De juiste mensen vinden is belangrijk en connecties zijn alles. Wij kunnen u helpen bij nieuwe en bestaande uitdagingen op het gebied van compliance en bij het vinden van de beste kandidaten die bij uw cultuur passen.

Dagelijks voeren wij tientallen oriënterende gesprekken met ervaren compliance professionals, ook zonder dat daaraan een concrete vacature ten grondslag ligt. En dat doen we al sinds 1997.

 

Met die ervaring vinden wij voor elke positie een zodanig aantal relevante kandidaten, dat vrijwel elke vacature binnen korte tijd en tot grote tevredenheid van onze opdrachtgevers kan worden ingevuld.

Onze aanpak is persoonlijk en betrokken. Eerst komen wij bij u als opdrachtgever langs. We leren uw bedrijfscultuur kennen en verfijnen met u de profielschets. Samen analyseren wij de doelstellingen, de rol van de compliance officer in de organisatie, de verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden. Hiermee maken we de vertaalslag naar competenties en persoonskenmerken.

Een globale weergave van ons efficiënte executive searchproces:

Voxius bemiddelt onder meer hooggekwalificeerde kandidaten voor de posities van (Chief) Compliance Officer in uiteenlopende sectoren.
De omvang van uw onderneming (wel of niet beursgenoteerd), uw bedrijfsstrategie, de industrie (wel of niet gereguleerd) alsmede de scope van uw werkzaamheden zijn enkele factoren die bepalen in welke mate uw organisatie behoefte heeft aan een professioneel compliance beleid. Een (Chief) Compliance Officer helpt u bij het opbouwen van een compliance afdeling om schade aan relaties, reputatieschade en mogelijke sancties door regelgeving te voorkomen.

Voxius verkent samen met de opdrachtgever over welke expertise een compliance professional dient te beschikken om een succesvol compliance programma te kunnen opbouwen, uitbouwen of verbeteren. Bij het selecteren van kandidaten houden wij ook uitdrukkelijk rekening met de cultuur en toekomstplannen van uw organisatie. Ons doel is niet alleen om u de leider voor vandaag te vinden, maar om u de kandidaat te vinden die u naar een betere toekomst zal begeleiden.

Governance, Risk & Compliance (GRC) bestrijkt een breed vakgebied. De intentie van GRC is het op een effectieve en efficiënte manier doelen bereiken in het licht van risico’s en onzekerheden.

Voor een Governance Risk & Compliance positie staat stakeholder management centraal. Opdrachtgevers van Voxius zoeken voor deze rol een professional die in staat is om op niveau met de business te sparren en hen waar nodig uit te dagen. Daarnaast zal er intensief samengewerkt worden met verschillende andere domeinen zoals ERM, Quality & Regulatory, Legal, Security, Business Continuity, Sustainability en/of Health & Safety. Uiteindelijk zal de GRC manager de directie adviseren over te nemen maatregelen (operationeel, gedrag, processen, procedures) en het mitigeren van de geïdentificeerde risico’s.

Een aantal sectoren heeft in Nederland met overheidsregulering te maken, vaak ter bescherming van de consument. Onder meer binnen telecom, zorg, energie, farmacie en de financiële sector is vrije concurrentie toegestaan maar dan wel binnen de doelstellingen van het algemeen belang die de overheid nastreeft.

Voxius bemiddelt Legal Regulatory Professionals met name binnen streng gereguleerde sectoren als biotech, life sciences, farma en medische hulpmiddelen. De Regulatory Specialist dient een autoriteit te zijn op het gebied van regelgeving binnen de betreffende sector en zal regelgevingsstrategieën dienen te ontwikkelen en uitvoeren. Na afstemming van de strategie met de bevoegde autoriteiten zal er voor gezorgd moeten worden dat de producten conform het beoogde tijdpad op de markt mogen worden gebracht.

Ondernemingen hebben de plicht zich professioneel te gedragen om hun klanten en werknemers zo goed mogelijk van dienst te zijn. De gedragscode en de ethische code van een bedrijf helpen bij het expliciet definiëren van de bedrijfscultuur. Diverse ondernemingen geven de voorkeur aan de term business ethics of business conduct boven compliance omdat er een positievere klank van uitgaat. De functietitel Compliance Officer wordt bovendien meer in internationale context gebruikt en omvat tevens harde compliance onderwerpen zoals Fraude, Anti-Bribery & Corruption etc.

De functie van Ethics en Conduct counsel wordt steeds belangrijker aangezien diverse onderzoeken aantonen dat de ethische bedrijfsvoering rechtstreeks verband houdt met winstgevendheid op zowel korte als lange termijn. De business ethics counsel draagt bij aan het succes van de onderneming door te focussen op compliance onderwerpen als gedragscode (gelijkheid, respect, loyaliteit, verantwoordelijkheid), klokkenluidersregeling, tegenstrijdige belangen, transparantie etc. Het verzorgen van trainingen, uitvoeren van onderzoeken, audits en herstelmaatregelen valt tevens onder het takenpakket van deze professional.

Grensoverschrijdende handel is steeds complexer geworden vanwege steeds strengere regelgeving, technische normen en uitgebreide contracten. Mogelijk kunnen dergelijke voorschriften en afspraken zelfs extraterritoriale werking hebben. Het internationale handelsverkeer kan onder meer worden belemmerd of vertraagd door technische normen, gevaarlijke goederen, embargo’s en sancties, exportcontrole (dual use, oorlogsmateriaal), douanevoorschriften of productveiligheid. Overtredingen van toepasselijke regelgeving kunnen niet alleen leiden tot financiële verliezen, maar ook tot een risico op strafrechtelijke veroordeling. Zowel bedrijven als verantwoordelijke individuen worden dus aan een substantieel risico blootgesteld.

Een Export Control of Trade Compliance Officer heeft tot taak de risico’s in te schatten en beheersen door processen aan te passen, geschikte systemen te implementeren waarbij procedurele vertragingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen.

Met de inwerkingtreding van de GDPR in 2018 werd privacy een van dé speerpunten binnen legal & compliance, zowel in het bedrijfsleven als de advocatuur. De behoefte aan gespecialiseerde en gekwalificeerde privacy professionals is nog steeds actueel.

In 2018 is de huidige Nederlandse Wet voor Bescherming van Persoonsgegevens vervangen door de Europese privacywet. Daar waar consumentengegevens al langer goed beschermd werden, vallen ook persoonlijke bedrijfsgegevens nu onder de noemer ‘consumentengegevens’. Niet alleen ondernemingen in B2C maar ook bedrijven in B2B hebben te maken met de gevolgen van de nieuwe wet.

Voxius bemiddelt regelmatig privacy officers en DPO’s voor haar (internationale) opdrachtgevers en is een sparringpartner voor ondernemingen bij het invullen van privacy projecten in de breedste zin van het woord.

Naast het organiseren van bijeenkomsten voor en door professionals houdt Voxius zich al geruime tijd bezig met het bemiddelen van compliance professionals voor haar (internationale) opdrachtgevers. Wij zijn een toonaangevende kennispartner op het gebied van compliance in de breedste zin van het woord. De consultants van Voxius hebben hiermee ruime ervaring, begrijpen de eisen en behoeften van iedere specifieke functie en beschikken over een stevig netwerk om de juiste kandidaat voor uw organisatie te vinden.

Zo heeft Voxius de afgelopen jaren onder meer de volgende functies succesvol bemiddeld:

 • Legal Director Regulatory
 • Head of Risk & Compliance
 • Governance, Risk & Compliance Consultant
 • Corporate Compliance Officer
 • Privacy Officer
 • Enterprise Risk Manager
 • Ethics & Compliance Director
 • Consultant Regulatory Project
 • Compliance & Risk Manager
 • Associate Governance Risk & Compliance
 • Export Control Manager
 • Trade Compliance Specialist
 • General Counsel & Compliance Officer
 • ESG / Sustainability professionals